Chuvashenergo, Branch of IDGC of Volga, PJSC

Chuvashenergo, Branch of IDGC of Volga, PJSC

 Activity of Chuvashenergo, Branch of IDGC of Volga, PJSC covers territory of Chuvashian Republic of 18,3 thousand square km with the population over 1,29 million people.

shuv3.jpg

STRUCTURE OF BRANCH

Chuvashenergo, Branch of IDGC of Volga, JSC incorporates 3 production offices

Alatyrsky Production Office serves Alatyrsky, Krasnochetaisky, Potetsky, Shumerlinsky regions of power grids

Severny (Nothern) Production office serves Alinovsky, Vurnarsky, Krasnoarmeisky, Marposadsky, Morgaushsky, Cheboksarsky, Tsivilsky, Yadrinsky regions of power grids

Yuzhny (Sorthern) Prodution office serves Baturevsky, Ibresinsky, Kanashsky, Kozlovsky, Komsomolsky, Urmarsky, Shemurshinsky, Yalchiksky, Yantikovsky regions of power grids